Thông tin nội dung Quyết định số 69/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết